Porovnanie vlastností PUR izolácií

V sekcii vlastnosti PUR izolácií si môžete orientačne porovnať parametre jednotlivých materiálov najčastejšie používaných a dostupných na slovenskom trhu.

Striekane_izolacie_porovnanie.jpg

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

Jednotka: W.m-1.K-1: λ (lambda) v stavebnom sektore vyjadruje súčiniteľ tepelnej vodivosti. Udáva vlastnosti viesť cez materiál teplo. Čím je hodnota menšia tým je materiál pre izoláciu vhodnejší.

Striekane_izolacie_cena.jpg

Tepelný odpor

Jednotka: m2.K.W-1: R – tepelný odpor je veličina, ktorá vyjadruje izolačné vlastnosti materiálu. Hodnota je závislá na hrúbke materiálu.

  • d – hrúbka materiálu (m/cm/mm)
  • λ - Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W.m-1.K-1)
  • Vzorec pre výpočet: R = d / λ (m2.K.W-1)

Striekane_izolacie_Zilina.jpg

Difúzny odpor

Faktor difúzneho odporu je veličina kde sa meria difúzia materiálu.

Striekane_izolacie_SK.jpg